Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Doktorant
 

 Pomoc materialna

 

Czym jest pomoc materialna?

Pomoc materialna dla doktorantów to świadczenia wypłacane ze środków zgromadzonych w funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, które pochodzą z dotacji państwa.

Do świadczeń pomocy materialnej zaliczamy (art. 199 ust. 1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym) przyznane w ramach uczelni:

 • stypendium socjalne (wraz z możliwością uzyskania dodatku ze względu na zamieszkanie w domu studenckim lub innym obiekcie dla doktoranta lub jego małżonka czy dziecka),
 • zapomoga,
 • stypendium dla najlepszych doktorantów,
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,

oraz przyznawane poza uczelnią stypendium ministra za wybitne osiągnięcia (rozporządzenie MNiSW w tej sprawie znajdziecie w zakładce „akty prawne”).


Wnioski

Wnioski o przyznanie św​iadczenia pomocy materialnej składamy co do zasady u sekretarza swojej edycji studiów doktoranckich w terminie do drugiego piątku października każdego roku akademickiego, czyli w roku 2013 będzie to dzień 11. października.

Świadczenia pomocy materialnej w SGH są przyznawane na mocy Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i Zarządzenia Rektora SGH w tej sprawie (znajdziecie je w zakładce „akty prawne”).

W myśl art. 175 ust. 1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Zarządzenia Rektora SGH stypendium socjalne, zapomoga, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych są przyznawane przez dziekana kolegium albo (w przypadku gdy deleguje on swoje uprawnienia) przez kolegialną komisję stypendialną. W skrócie świadczenia te są przyznawane w kolegium.

W myśl art. 175 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Zarządzenia Rektora SGH stypendium dla najlepszych doktorantów jest przyznawane przez Odwoławczą Komisję Stypendialną ds. Doktorantów (Rektor SGH delegował swoje uprawnienia w zakresie przyznawania stypendiów dla najlepszych doktorantów komisji). W skrócie świadczenia te są przyznawane na poziomie uczelni.

Świadczenia pomocy materialnej mogą otrzymywać doktoranci – uczestnicy doktoranckich studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych, którzy są obywatelami polskimi albo osobami niebędącymi obywatelami polskimi według zasad określonych art. 43 ust. 2 i 5a Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym  i członkowie ich rodzin mogą  JEDYNIE otrzymywać stypendium dla najlepszych doktorantów.

Art. 43 ust. 2 i 5a Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym dotyczy:

 • cudzoziemców, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się;
 • cudzoziemców posiadających status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemców korzystających z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • pracowników migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemców, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na  pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich;
 • cudzoziemców, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.);
 • cudzoziemców, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu;
 • posiadaczy ważnej Karty Polaka.

 

Warunki

Zarządzenie Rektora SGH w sprawie przyznawania świadczeń pomocy materialnej określa warunki jakie trzeba spełniać, aby móc dane świadczenie otrzymać.

W skrócie, warunkiem otrzymania:

 • stypendium socjalnego jest sytuacja materialna doktoranta,
 • zapomogi jest znalezienie się z przyczyn losowych przejściowo w trudnej sytuacji materialnej,
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych jest posiadanie tytułu niepełnosprawności potwierdzonego orzeczeniem właściwego organu,
 • stypendium dla najlepszych doktorantów jest:
  • na pierwszym roku studiów doktoranckich – osiągnięcie bardzo dobrych wyników w postępowaniu rekrutacyjnym (przez bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym uważa się ocenę z przedziału 4,5 – 5,5 lub ilość punktów stanowiących co najmniej 90% przyjętej skali punktów),
  • na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich – spełnienie łącznie następujących kryteriów:
   • uzyskanie bardzo dobrych lub dobrych wyników egzaminów objętych programem studiów doktoranckich,
   • wykazanie się postępami w pracy naukowej (brane są pod uwagę publikacje naukowe i udział w wydarzeniach naukowych) oraz w przygotowaniu rozprawy doktorskiej,
   • wykazanie się podczas studiów doktoranckich szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej,
   • zaliczenie terminowo roku studiów doktoranckich,
   • złożenie wniosku o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów poprzez sekretarza studiów (lub inną osobę wyznaczoną przez dziekana kolegium) do Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów.

 

Przed złożeniem wniosku o świadczenie pomocy materialnej prosimy zapoznać się z Zarządzeniem Rektora SGH w sprawie przyznawania świadczeń pomocy materialnej. Znajdziecie je w zakładce „akty prawne”.

 

 Komisje stypendialne

 

Komisje stypendialne

Odwoławcza Komisja Stypendialna ds. Doktorantów

 • Daniel Wieteski – przewodniczący komisji (doktorant)
 • Małgorzata Hryciuk– wiceprzewodniczący komisji (pracownik SGH)
 • Justyna Dylik – członek komisji (doktorant)


Kolegium Analiz Ekonomicznych

 • Michał Antoszewski – przewodniczący komisji (doktorant)
 • Ewa Krauze – wiceprzewodniczący komisji (pracownik SGH)
 • Oliwia Komada – członek komisji (doktorant) 
 • Włodzimierz Petryk – członek komisji (doktorant)


Kolegialna Komisja Stypendialna Kolegium Ekonomiczno-Społecznego

 • Mateusz Cieślak – przewodniczący komisji (doktorant)
 • Klaudia Gizińska – wiceprzewodniczący komisji (pracownik SGH)
 • Ilona Jędrasik – członek komisji (doktorant)
 • Edyta Karpiuk – członek komisji (doktorant) 
 • Michał Budziński – członek komisji (doktorant)


Kolegialna Komisja Stypendialna Kolegium Gospodarki Światowej

 • Joanna Karaś – przewodniczący komisji (doktorant)
 • Katarzyna Faber – wiceprzewodniczący komisji (pracownik SGH)
 • Lia Gubashvili – członek komisji (doktorant)
 • Joanna Mantorska – członek komisji (doktorant)​


Kolegialna Komisja Stypendialna Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

 • Waldemar Jagodziński – przewodniczący komisji (doktorant)
 • Jolanta Nikścin – wiceprzewodniczący komisji (pracownik SGH)
 • Anna Biłyk – członek komisji (doktorant)


Kolegialna Komisja Stypendialna Kolegium Zarządzania i Finansów

 • Maryna Lasota - przewodniczący komisji (doktorant)
 • Magdalena Piórkowska - (wiceprzewodniczący komisji (pracownik SGH)
 • Martyna Olbryś – członek komisji (doktorant)